July 31, 2019

Event Storming – מה זה?

?Event Storming מה זה 1.   חיבור הצרכים העסקיים של המוצר לטכנולוגיות הנדרשות לפיתוח באמצעות דיון ממוקד בארועים הטכנולוגיים המתבצעים סביב הדרישה. 2.   הרעיון הבסיסי הוא להביא את מפתחי התוכנה ומגדירי הדרישות בתחום לאותה הנקודה , […]
Accessibility